0
0

میزان و نحوه‌ی تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری سال 1398 به چه صورت است؟

0
0

سلام

برای پاسخ دادن به این سوال ابتدا نحوه تاثیر سوابق تحصیلی را در صورت تاثیر قطعی و مثبت در کنکور سراسری بررسی می‌کنیم.

*تاثیر مثبت به چه معناست؟

فرض کنید میزان تاثیر سوابق تحصیلی 30 درصد مثبت اعلام شده باشد.
در ابتدا درصد یک درس شما در آزمون سراسری،و همچنین نمره همان درس شما در آزمون نهایی سال دوازدهم به یک تراز عددی تبدیل می‌شود.
اگر تراز نمره درس شما در امتحان نهایی سال دوازدهم بیشتر از تراز همان درس در کنکور سراسری باشد تزار نهایی شما در آن درس عبارت است مجموع 30 درصد تزار شما در امتحان نهایی آن درس و 70 درصد تراز شما در کنکور سراسری در آن درس.
در صورتی که اگر تراز نمره درس شما در امتحان نهایی سال دوازدهم کمتر از تراز همان درس در کنکور سراسری باشد،تراز نهایی شما عبارت است تزار همان درس در کنکور سراسری.

*تاثیر قطعی به چه معناست؟

فرض کنید میزان تاثیر سوابق تحصیلی 30 درصد قطعی اعلام شده باشد.
در ابتدا درصد یک درس شما در آزمون سراسری،و همچنین نمره همان درس شما در آزمون نهایی سال دوازدهم به یک تراز عددی تبدیل می‌شود.
چه تزار یک درس شما در کنکور سراسری کمتر از تراز همان درس در امتحانات نهایی دوازدهم شده باشد و چه از آن بیشتر شده باشد،تزار نهایی شما در آن درس عبارت است مجموع 30 درصد تزار شما در امتحان نهایی آن درس و 70 درصد تراز شما در کنکور سراسری در آن درس.

*با این توضیحات سوابق تحصیلی در کنکور سال 98 چگونه محاسبه می‌شود؟

برای بررسی تاثیر سوابق تحصیلی کنکور 98 داوطلبان شرکت کننده در کنکور را به 4 دسته تقسیم میکنیم:

1- دیپلمه های سال 1398

برای این دسته از داوطلبان میزان تاثیر سوابق تحصیلی 20 درصد قطعی و 10 درصد مثبت است.یعنی:
اگر تراز یک درس آنها در کنکور سراسری کمتر از تراز همان درس در امتحانات نهایی دوازدهم شده باشد در این صورت تراز نهایی آنها در آن درس عبارت است از مجموع 30 درصد تزار آن درس در امتحان نهایی و 70 درصد تراز آن درس در کنکور سراسری.
و اگر تراز یک درس آنها در کنکور سراسری بیشتر از تراز همان درس در امتحانات نهایی دوازدهم شده باشد در این صورت تراز نهایی آنها در آن درس عبارت است از مجموع 20 درصد تزار آن درس در امتحان نهایی و 80 درصد تراز آن درس در کنکور سراسری.
به عبارت دیگر آن ده درصد مثبت به سمتی می‌رود که تزار شما بیشتر است.

2- دیپلمه های سال 1397-1391

برای این دسته از داوطلبان میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم 16.67 درصد قطعی و 8.33 درصد مثبت،و میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی 3.3 درصد قطعی و 1.67 درصد مثبت است.

در این شرایط 4 حالت رخ می‌دهد:

1) تراز نمره یک درس در امتحانات نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی کمتر از تراز همان درس در کنکور سراسری باشد:
در این صورت تراز نهایی در آن درس عبارت است از مجموع 16.67 درصد تراز آن درس در امتحانات نهایی دیپلم،3.3 درصد تراز آن درس در امتحانات نهایی پیش دانشگاهی و 80 درصد تراز آن درس در کنکور سراسری

2) تراز نمره یک درس در امتحانات نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی بیشتر از تراز همان درس در کنکور سراسری باشد:
در این صورت تراز نهایی در آن درس عبارت است از مجموع 25 درصد تراز آن درس در امتحانات نهایی دیپلم،5 درصد تراز آن درس در امتحانات نهایی پیش دانشگاهی و 70 درصد تراز آن درس در کنکور سراسری

3) تراز نمره یک درس در امتحانات نهایی دیپلم بیشتر از تراز آن درس در کنکور سراسری و تراز نمره آن درس در امتحانات نهایی پیش دانشگاهی کمتر از تراز همان درس در کنکور سراسری باشد:
در این صورت تراز نهایی در آن درس عبارت است از مجموع 25 درصد تراز آن درس در امتحانات نهایی دیپلم،3.3 درصد تراز آن درس در امتحانات نهایی پیش دانشگاهی و 71.7 درصد تراز آن درس در کنکور سراسری

4) تراز نمره یک درس در امتحانات نهایی دیپلم کمتر از تراز آن درس در کنکور سراسری و تراز نمره آن درس در امتحانات نهایی پیش دانشگاهی بیشتر از تراز همان درس در کنکور سراسری باشد:
در این صورت تراز نهایی در آن درس عبارت است از مجموع 16.67 درصد تراز آن درس در امتحانات نهایی دیپلم،5 درصد تراز آن درس در امتحانات نهایی پیش دانشگاهی و 78.33 درصد تراز آن درس در کنکور سراسری

3- دیپلمه های 1390-1384
برای این دسته از داوطلبان میزان تاثیر سوابق تحصیلی 16.67 درصد قطعی و 8.33 درصد مثبت است.یعنی:
اگر تراز یک درس آنها در کنکور سراسری کمتر از تراز همان درس در امتحانات نهایی دوازدهم شده باشد در این صورت تراز نهایی آنها در آن درس عبارت است از مجموع 25 درصد تزار آن درس در امتحان نهایی و 75 درصد تراز آن درس در کنکور سراسری.
و اگر تراز یک درس آنها در کنکور سراسری بیشتر از تراز همان درس در امتحانات نهایی دوازدهم شده باشد در این صورت تراز نهایی آنها در آن درس عبارت است از مجموع 16.67 درصد تزار آن درس در امتحان نهایی و 83.33 درصد تراز آن درس در کنکور سراسری.

4- دیپلمه های قبل از 1384
برای این دسته از داوطلبان سوابق تحصیلی هیچ تاثیری در نمره نهایی آنها ندارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا