بایگانی دسته ی جبر و ریاضیات گسسته ریاضی کنکور-مجموعه، ضرب دکارتی و رابطه