بایگانی دسته ی جبر و احتمال ریاضی سوم دبیرستان-مجموعه، ضرب دکارتی و رابطه