هندسه تحلیلی کنکور

بردار در فضای سه بعدی

معادلات خط و صفحه در فضا

مقاطع مخروطی

ماتریس و دترمینان

ماتریس وارون و حل دستگاه