استاد مهرداد طاهری

مدرس ریاضی تجربی

استاد مهرداد طاهری

مدرس : ریاضی تجربی

سوابق تدریس :مدارس:رستگاران، نور ولایت ،هاجر اوای فرهنگ ،ریحانه،حضرت زهرا،کیمیای سعادت، نام اوران،

سوده،ندای ازادی،دانشفر
اموزشگاه: پایندگان،علوم،اوج،همگامان،بعثت،راه اندیشه،جهان و دبیر پروازی شهرهای اصفهان،اراک،کرمان،قم و …

سوابق تألیفی : تألیف ریاضیات تجربی انتشارات صفر کلوین

نمونه تدریس در کمان آکادمی