استاد مهدی محمدی

مدرس زبان انگلیسی

استاد مهدی محمدی

مدرس : زبان انگلیسی

سوابق تدریس : تدریس در مدارس سلام. کمال. سروش. علامه. ،۱۰ سال پاسخگویی کنکور جهت موسسه های راه علامه و لرنیتو
سوابق تألیفی : تألیف کتب کمک درسی ژرف اندیشان و جزوات آموزشی لرنیتو

نمونه تدریس در کمان آکادمی