فیزیک کنکور

شکست نور و عدسی

بردار

ویژگی های ماده

گرما و قانون گازها

کار و انرژی

الکتریسیته ساکن

خازن

میدان مغناطیسی

القای الکترو مغناطیس

ترمودینامیک (اختصاصی ریاضی)

حرکت شناسی

دینامیک

حرکت نوسانی

موجهای مکانیکی

صوت

موجهای الکترومغناطیسی

آشنایی با فیزیک اتمی

ساختار هسته