استاد علی طاهرحکاک

مدرس شیمی

استاد علی طاهر حکاک

مدرس : شیمی

نمونه تدریس در کمان آکادمی