روش مطالعه زیست شناسی

آمار و اطلاعات زیست شناسی در کنکور

تفاوت های زیست شناسی در کنکور جدید و بررسی انواع تیپ سوالات آن

سوالات مقایسه چند مورد

سوالات تصویری ، ترکیبی با متن

سوالات جاهای خالی متوالی

سوالات با کلمات خاص (قیود ، برخلاف ، مانند ، واحد ،فاقد و…)

سوالات چند عبارتی و پنج گزینه ای

سوالات با افعال متفاوت

سوالات کلمه غایب

ترکیبی خوانی

روش مطالعه زیست شناسی