استاد رضا عمادی

مدرس شیمی

استاد رضا عمادی

مدرس : شیمی

سوابق تدریس : تدريس در مدارس روشنگران ، فرشتگان، آفرينش ، فارابي، شهيد رجايي، سروش نوين ، دنياي علوم ، امام هادي ، مكتب زينب و ..

سوابق تألیفی : طراح آزمون هاي كانون فرهنگي آموزش (قلم چي) ، مولف كتاب جمع بندي (زرد) قلم چی ،مولف كتاب جمع بندي خط قرمز

نمونه تدریس در کمان آکادمی