جبر و ریاضیات گسسته کنکور

آنالیز ترکیبی

استدلال ریاضی

گراف

نظریه اعداد

حل مسائل تقسیم پذیری (تیپ ۱)

ژوئن 11, 2017/توسط آکادمی کمان

حل مسائل الگوریتم تقسیم (تیپ۱)

ژوئن 11, 2017/توسط آکادمی کمان

فرم کلی اعداد و توان دوم آنها

ژوئن 11, 2017/توسط آکادمی کمان

تبدیل مبناهایی که توانی از هم هستند

ژوئن 11, 2017/توسط آکادمی کمان

مفاهیم اعداد اول و چند ویژگی از آنها

ژوئن 11, 2017/توسط آکادمی کمان

ویژگی اعداد مربع کامل و آشنایی با آنها

ژوئن 11, 2017/توسط آکادمی کمان

تابع فی اویلر

ژوئن 11, 2017/توسط آکادمی کمان

مفهوم ب.م.م و نحوه محاسبه آن

ژوئن 11, 2017/توسط آکادمی کمان

یافتن ب.م.م اعداد پارامتری

ژوئن 11, 2017/توسط آکادمی کمان

حل مسائل ک.م.م

ژوئن 11, 2017/توسط آکادمی کمان

مفهوم همنهشتی

ژوئن 11, 2017/توسط آکادمی کمان

یافتن فرم جواب های معادلات هم نهشتی

ژوئن 11, 2017/توسط آکادمی کمان

تعیین باقیمانده به روش اویلر

ژوئن 11, 2017/توسط آکادمی کمان

تعیین رقم یکان

ژوئن 11, 2017/توسط آکادمی کمان

یافتن فرم جواب های معادله سیاله

ژوئن 11, 2017/توسط آکادمی کمان

تجزیه اعداد طبیعی و اعداد فاکتوریلی به عوامل اول

ژوئن 14, 2017/توسط آکادمی کمان

کاربرد همنهشتی در مسائل ب.م.م و مبنا

ژوئن 14, 2017/توسط آکادمی کمان

مجموعه، ضرب دکارتی و رابطه

ترکیبات

احتمال