جبر و احتمال سوم دبیرستان

استدلال ریاضی

مجموعه، ضرب دکارتی و رابطه

احتمال و اندازه گیری شانس