مهندس بهروز نظری

مدرس ریاضیات

مهندس بهروز نظری

مدرس : ریاضیات

بنیان گذار کمان آکادمی ، جامع ترین پلتفرم آموزشی کشور – مدیر محتوای آموزشی کمان آکادمی تنها محصول دانش بنیان آموزشی کشور- مدرس هندسه و گسسته در شبکه آموزش صدا و سیما برنامه فرصت های برابر(سال تحصیلی93-92)- مدرس هندسه و گسسته در شبکه آموزش صدا و سیما برنامه کارنامه 20 (سال تحصیلی 94-95) – کارشناس مسائل آموزشی در شبکه آموزش صدا و سیما ، برنامه کارنامه 20 – کارشناس مسائل آموزشی در شبکه آموزش صدا و سیما ، برنامه صبحی دیگر – مدرس ویدیوهای آموزشی درس « جبر و ریاضیات گسسته » در مجموعه کمان آکادمی ( ویژه کنکور سراسری) – مدرس ویدیوهای آموزشی درس « آمار و احتمال » در مجموعه کمان آکادمی ( ویژه پایه یازدهم) – مدرس ویدیوهای آموزشی درس « هندسه تحلیلی » در مجموعه کمان آکادمی ( ویژه کنکور سراسری ) – مدرس ویدیوهای آموزشی درس « هندسه یازدهم » در مجموعه کمان آکادمی (ویژه پایه یازدهم ) – مدرس ویدیوهای آموزشی درس « هندسه دهم » در مجموعه کمان آکادمی ( ویژه پایه دهم ) – مدرس ویدیوهای آموزشی درس « ریاضیات مهندسی » در مجموعه کمان آکادمی ( ویژه کنکور کارشناسی ارشد) – مدرس ویدیوهای آموزشی درس «معادلات دیفرانسیل » در مجموعه کمان آکادمی ( ویژه کنکور کارشناسی ارشد) – مدرس ویدیوهای آموزشی درس «ریاضیات 1 » در مجموعه کمان آکادمی ( ویژه کنکور کارشناسی ارشد) – مدرس ویدیوهای آموزشی درس «ریاضیات 2 » در مجموعه کمان آکادمی ( ویژه کنکور کارشناسی ارشد) – مدرس ویدیوهای آموزشی درس «جبر و ریاضیات گسسته » در مجموعه دانش و اندیشه ( ویژه کنکور سراسری)

سوابق تألیفی : مولف ((کتاب کار جبر و ریاضیات گسسته))،انتشارات آلما سیب ترش – مولف ((کتاب کار هندسه تحلیلی))،انتشارات آلما سیب ترش – مولف ((کتاب کار هندسه پایه))،انتشارات آلما سیب ترش – مولف ((کتاب کار هندسه تحلیلی بهروز نظری))،انتشارات کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) – عضو گروه مولفین ((کتاب نوروز))،انتشارات کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) – عضو گروه مولفین ((کتاب تابستان))،انتشارات کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

نمونه تدریس در کمان آکادمی