استاد بابک خطیبی

مدرس عربی

استاد بابک خطیبی

مدرس : عربی

سابقه تدریس در مدارس و موسسات تهران و شهرستان ها:

ايندگان قلم چي رزمندگان راه انديشه البرز خوارزمي و …

مولف بيش از ١٥ عنوان كتاب كنكور

اولين مدرس ويديوئى كنكور سال ٨٠

نمونه تدریس در کمان آکادمی