امیر جارچی

استاد امیر جارچی

مدرس ریاضی

استاد امیر جارچی

مدرس : ریاضی

سوابق تدریس : دبیر ریاضی مقطع ششم آموزشگاه واله شرق تهران در سال های 95،96 دبیر ریاضی مقطع ششم آموزشگاه قلم چی 92،93،94،95،96 دبیر ریاضی مقطع ششم آموزشگاه ابن سینا 94،95،96 دبیر ریاضی مقطع ششم آموزشگاه استادان 92،93،94،95،96 دبیر ریاضی مقطع هفتم آموزشگاه واله غرب تهران96 دبیر ریاضی مقطع هفتم آموزشگاه واله شرق تهران95،96 دبیر ریاضی مقطع هفتم آموزشگاه قلم چی 92،93،94،95،96 دبیر ریاضی مقطع هفتم آموزشگاه جهان 96 دبیر ریاضی مقطع هفتم آموزشگاه ابن سینا 94،95،96 دبیر ریاضی مقطع هفتم       آموزشگاه استادان 92،93،94،95،96 دبیر ریاضی مقطع هشتم آموزشگاه واله غرب تهران 96 دبیر ریاضی مقطع هشتم آموزشگاه واله شرق تهران 95،96 دبیر ریاضی مقطع هشتم آموزشگاه قلم چی92،93،94،95،96 دبیر ریاضی مقطع هشتم آموزشگاه ابن سینا94،95،96 دبیر ریاضی مقطع نهم آموزشگاه واله غرب تهران 96 دبیر ریاضی مقطع نهم آموزشگاه واله شرق تهران 95،96 دبیر ریاضی مقطع نهم آموزشگاه قلم چی 92،93،94،95،96 دبیر ریاضی مقطع نهم آموزشگاه ابن سینا94،95،96 مشاور آموزشی مقطع ششم در سال های 92 تا 96

مهمترین فعالیت ها : مشاور و ممیز استاندارد سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:1999 در چندین سازمان دولتی کشور ممیز بند 6-2 سیستم مدیریت کیفیت در زمینه آموزش در چندین سازمان دولتی کشور همکاری جهت استقرار استاندارد ISO 29990 در چندین سازمان دولتی کشور

نمونه تدریس در کمان آکادمی