استاد ابراهیم ابراهیمی

مدرس علوم

استاد ابراهیم ابراهیمی

مدرس : علوم

سابقه تدریس: 1) مدرس آموزشگاه ابن سینا 5 سال 2) مدرس آموزشگاه ارمغان دانش 2 سال 3) مدرس مدرسه حضرت امیر 2 سال 4) مدرس مدرسه اندیشه 4 سال 5) مدرس آموزشگاه موفقیت 1 سال 6) مدیر آزمون های کانون فرهنگی قلم چی و ….

نمونه تدریس در کمان آکادمی