دنبال مشاور نباشید!

مشاور كسي است كه به شما مي گويد چگونه آن كار را انجام دهيم، اما شخصا آن كار را نكرده است.
*مربي كسي است كه قبلا مسير مورد نظر شما را طي كرده و در انجام آن موفق شده است.
اگر مي خواهيد به جايي برويد، بهترين راه پيدا كردن كسي است كه قبلا به مقصد رسيده باشد